egmont barsel

Barsel og orlov

Herunder kan du læse om barsel og orlov, og hvilke regler der er gældende. Finder du ikke svaret her, er du velkommen til at kontakte Azets på 44518202.

Er du gravid eller vordende far skal din leder informere HR om, hvilken dato du påtænker at påbegynde og afslutte din barsels-/forældreorlov. Herefter kontakter HR Azets, som håndterer alt vedrørende løn og barsel.

Vigtigt: HR skal altid informeres ang. orlov af alle slags.

Regler for orlov afhænger af dit ansættelsesforhold, idet nogle er på overenskomst enten med Dansk Journalistforbund eller under Industriens funktionæroverenskomst. For de medarbejdere, som ikke er ansat på overenskomst gælder nedenstående regler.

Varsling af orlov over for selskabet

Moderen
Graviditetsorlov varsles tre måneder før forventet fødsel, tillige med barselsorloven på de 14 uger. 

Faderen
Fædreorlov skal varsles fire uger før forventet tidspunkt for fraværets begyndelse. 

Fælles
Inden 8 uger efter fødslen skal den almindelige og forlængede forældreorlovs begyndelse og længde varsles. Ligeledes skal man varsle, om retten til at udskyde orlov ønskes benyttet. Tidspunktet for afholdelse af den udskudte orlov på 8-13 uger skal varsles med 16 uger. 

Generelle, lovbestemte regler om retten til barsels- og forældreorlov
I dette afsnit beskrives de generelle regler, der vedrører retten til barselsorlov og forældreorlov på det danske arbejdsmarked. Vi beskriver bl.a. hvor lang tid, man samlet set kan være på orlov, muligheden for at få dagpenge under orlov (dine rettigheder) samt varslingsregler (dine pligter).  

Hvis du vil læse om din mulighed for at få løn under barsel- og forældreorlov i Egmont, skal du også læse efterfølgende.

De generelle, lovbestemte regler giver forældre ret til: 

1. Før fødslen: Graviditetsorlov. Moderen har ret til orlov 4 uger før forventet fødselstidspunkt. Den sidste arbejdsdag er præcis 4 uger før terminsdatoen. Eksempel: Hvis du har termin en torsdag, er din sidste arbejdsdag om torsdagen, 4 uger før terminen.  

2.A. Efter fødslen: Barselsorlov til kvinder. Efter fødslen har moderen pligt til fravær i 2 uger, og herefter har hun yderligere ret til 12 uger, i alt 14 ugers orlov. 

2.B. Efter fødslen: Fædreorlov til mænd. Fædre har ret til at holde orlov i to sammenhængende uger, enten efter barnets fødsel eller efter dets hjemkomst. Fædreorloven placeres inden for de første 14 uger efter barnets fødsel. 

3. Efter fødslen: Forældreorlov til kvinder og mænd. Fra barnet er 14 uger gammelt, får begge forældre ret til 32 ugers forældreorlov med dagpenge, som de frit kan dele i mellem sig. De kan vælge at holde orloven sammen eller i forlængelse af hinanden. Denne del af orloven afholdes i ugerne 15-46, målt fra barnets fødsel. Faderen har dog ret til at påbegynde forældreorloven inden for de første 14 uger efter fødslen. 

Forældreorloven kan yderligere forlænges med enten 8 eller 14 uger (man kan ikke forlænge med et andet antal uger). Antallet af 32 ugers dagpenge kan imidlertid IKKE tilsvarende forlænges, derimod skal de 32 ugers dagpenge udstrækkes til de samlede 46 ugers forældreorlov. 

Udskydelse af del af forældreorloven: Den ene af forældrene har ret til at udskyde mellem 8 og 13 uger af forældreorloven til et senere tidspunkt. Den udskudte forældreorlov skal afholdes i en sammenhængende periode og være afholdt, inden barnet fylder ni år. Retten beholdes ved jobskifte. Forældrene har også mulighed for at indgå en aftale med arbejdsgiveren om at udskyde op til 32 uger af forældreorloven til senere brug, dog ligeledes inden barnet fylder ni år. Skifter man arbejde, skal denne aftale accepteres af en ny arbejdsgiver. 

Arbejde under barselsorloven: Det er muligt at genoptage arbejdet under orloven. Moderen kan ikke genoptage arbejdet i de første to uger efter fødslen, men herefter kan forældrene genoptage arbejdet i op til 29½ time pr. uge med den virkning, at dagpengene bortfalder for den tid, hvor arbejdet er genoptaget. Hvis man genoptager arbejdet delvist, kan man evt. aftale med sin arbejdsgiver, at orlovsperioden forlænges tilsvarende i den anden ende.  

Adoption: Der gælder samme regler for adoptanter som for biologiske forældre, dog kan de 32 ugers forældreorlov påbegyndes af forælder nr. 2 allerede inden for de første 24 uger af barnets modtagelse.   

Yderligere information: Generelt anbefales forældre at tage kontakt til deres kommune, som varetager udbetaling og administration af forældres dagpenge under orloven.

 

Egmonts regler for løn under graviditets-, barsels-, fædre- og forældreorlov:

Ovenfor beskrev vi de generelle, lovgivningsmæssige rammer for retten til at holde barsels-, fædre- og forældreorlov. I dette afsnit beskriver vi de muligheder, man som ansat i Egmont har for at få løn under orloven.  

Følgende regler gælder for udbetaling af løn under barsel for medarbejdere, der ikke er omfattet af en overenskomst:

Graviditetsorlov
Mor: Holder 4 ugers orlov med løn før fødslen.  

Fædreorlov
Far: Holder 2 ugers fædreorlov med løn i uge 1-14 efter barnets fødsel. 

Barselsorlov
Mor
: Har pligt til at holde 2 ugers orlov med løn efter fødslen. Herefter har hun ret til at holde yderligere 12 ugers orlov med løn. I alt 14 ugers orlov med løn. 

Forældreorlov
Mor: Kan holde 10 ugers forældreorlov med løn. Orloven skal holdes i uge 15-52 efter barnets fødsel.

Far: Kan holde 10 ugers forældreorlov med løn. Orloven skal holdes i uge 15-52 efter barnets fødsel. 

For at holde forældreorlov med løn i 10 uger skal mor eller far have været ansat mindst 1 år i Egmont koncernen den dag, barnet bliver født.

Særlig regel gælder her for ansatte på Journalist Overenskomst.

Ferie under barsel
Efter afholdelse af de 24 ugers orlov med løn kan eventuel restferie fra det tidligere ferieår plus eventuel hovedferie for indeværende år afholdes i umiddelbar forlængelse heraf. Vær opmærksom på, at barslen ved denne løsning afbrydes i denne periode, og at kommunen derfor skal have meddelelse herom. Det er også muligt at afholde sin eventuelle restferie samt hovedferie i forlængelse af den ulønnede forældreorlov.

Ønsker man at udnytte retten til at udskyde mellem 8 og 13 uger af forældreorloven til et senere tidspunkt, skal det varsles til selskabet inden 8 uger efter fødslen, og Azets lønservice skal have besked herom. Såfremt man i denne forbindelse ikke kan nå at afholde restferie ved overgang til det nye ferieår uden at afbryde barslen, vil eventuel restferie blive udbetalt i maj måned. 

Feriefridage i forbindelse med barsel
Såfremt en medarbejder, der går fra på barsel, ikke kan nå at afholde sine feriefridage, er det muligt at afholde de resterende feriefridage i umiddelbar forlængelse af endt barselorlov. Der skal indgås aftale herom med nærmeste leder, inden medarbejderen går på barsel 4 uger før forventet fødsel. Såfremt aftalen ikke er indgået, bortfalder feriefridagene.

Adoptanter
Der gælder samme regler for løn under orlov som for biologiske forældre. Anciennitetskravet er opfyldt, hvis man som medarbejder har været ansat i Egmont i mindst 1 år, når barnet modtages.

NB! I graviditets-, barsels-, fædre- og forældreorloven er det en betingelse for at yde orlov med løn, at selskabet kan indhente fuld dagpengerefusion i henhold til lov om dagpenge. 

Medarbejderen modtager fra sin kommune dagpengeblanketter til udfyldelse og returnering til kommunen. Returnerer medarbejderen ikke blanketterne rettidigt, stopper kommunen refusionsudbetalingen til virksomheden. Hvis kommunen stopper refusionsudbetalingen, forbeholder Egmont sig retten til at stoppe lønudbetaling.

Forsikring under orlov
Egmonts medarbejdere, der har pensionsordning i PFA, er i forbindelse med afholdelse af forældreorlov uden løn stadig dækket af gruppelivsforsikring og helbredssikring.

Kontakt HR for mere information.