Privatlivspolitik - under ansættelsen

Tillykke med ansættelsen hos Egmont Publishing. Når du er ansat hos os, modtager og behandler vi en række personoplysninger om dig. Det gør, at vi er dataansvarlige for de personoplysninger, som vi behandler om dig. Vi vil derfor gerne oplyse dig om, hvad vi bruger dine persondata til, og hvad dine rettigheder er i den forbindelse.

1.    Vi er den dataansvarlige

Egmont Publishing er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager og behandler om dig. Oplysningerne skal bruges i forbindelse med personaleadministration og til brug for udførelsen af dine arbejdsopgaver.

2.    Personoplysninger, som vi har modtaget i rekrutteringsprocessen

Vi har indsamlet personoplysninger om dig i rekrutteringsprocessen for at vurdere, om du har en profil, der passede ind i virksomheden og til den konkrete stilling.

Under rekrutteringsprocessen har vi blandt andet registreret de personoplysninger, som du har fremsendt til os via din ansøgning, CV og andre medsendte dokumenter, ligesom vi har registreret de oplysninger, som du selv har oplyst under ansættelsessamtalen. Det vil typisk være følgende oplysninger: Navn, adresse, fødselsdato, CPR-nr., køn, alder, billede, familiemedlemmer, telefonnummer, e-mailadresse, ægteskabelig status, uddannelse(r), karrierehistorik, anbefalinger/referencer.

Der er tale om oplysninger, som du på eget initiativ fremsendte til os med henblik på at blive ansat, hvorfor behandlingen sker på grundlag af samtykke, jf. databeskyttelseslovens § 12, stk. 3 om behandling af personoplysninger i forbindelse med ansættelsesforhold.

3.    Personligheds- og evnetest

Vi har også indsamlet personoplysninger om dig, hvis du gennemførte en personligheds- og evnetest i forbindelse med ansættelsen.  

Som hjemmel hertil anvendte vi interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f) til at behandle personligheds- og evnetesten. Vi gjorde det for at kunne vurdere, hvorvidt dine kompetencer og kvalifikationer passede ind i virksomheden og til den konkrete stilling.

Under ansættelsesforholdet anvender vi også personligheds- og evnetest som led i medarbejder- og lederudviklingsforløb. 

Vi anvender interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f) som hjemmel til at tilbyde en personligheds- og evnetest med henblik på at kunne udvikle dine kompetencer og det faglige niveau i virksomheden.

Hvis du har gennemført en personligheds- og evnetest, opbevarer vi resultatet indtil ansættelsesforholdets ophør.

4.    Straffeattest/børneattest

Hvis du i forbindelse med ansættelsen har afleveret en kopi af din straffe- eller børneattest, har vi registreret, at vi har set attesten, men ikke det konkrete indhold i denne. Vi indhentede attesten, fordi vi vurderede det nødvendigt for ansættelsen til den konkrete stilling, som du havde ansøgt.

Som hjemmel hertil anvendte vi samtykke efter databeskyttelseslovens § 12, stk. 3 om behandling af personoplysninger i forbindelse med ansættelsesforhold, hvis straffeattesten blev indhentet af dig selv og videresendte den til os. Vi anvendte samtykke efter databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 som hjemmel til at indhente straffeattest, hvis straffeattesten blev indhentet af os. Vi anvendte databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (c) om retlig forpligtigelse som hjemmel, hvis børneattest blev indhentet, idet vi havde pligt til at sikre dette i medfør lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale mv.

Efter at have set attesten, slettede vi den straks, og vi har således ikke oplysninger om eventuelle strafbare forhold opbevaret i vores personaleadministrationssystem. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte os på kontaktoplysningerne nedenfor. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det først virkning fra tidspunktet, hvor vi modtager dit krav om at få trukket samtykke tilbage. Det påvirker derfor ikke lovligheden af vores behandling af oplysningerne frem til dette tidspunkt.

Vi anvendte interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (f) som hjemmel til at opbevare oplysningen om, at vi har set din straffeattest. Vi gjorde det for at kunne dokumentere historikken i dit ansættelsesforhold.

5.    Arbejds- og opholdstilladelse

Det er en betingelse for ansættelsen, at du har gyldig arbejds- og opholdstilladelse. For at sikre dette har vi bedt om en kopi af dit pas i forbindelse med ansættelsen.

Hvis du på grund af dit statsborgerskab skal have arbejds- og opholdstilladelse for at arbejde lovligt i Danmark, har vi indhentet en kopi af din arbejds- og opholdstilladelse fra dig. Dette gør vi både, når du bliver ansat, og når din arbejds- og opholdstilladelse skal forlænges.

Vi anvender databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (c) om retlig forpligtigelse som hjemmel, når vi indhenter kopi af dit pas og eventuelt arbejds- og opholdstilladelse, da vi har pligt til at sikre dette efter udlændingelovens § 59, stk. 5.

6.    Personoplysninger fra tidligere arbejdsgiver/netværk

Hvis vi har indhentet referencer fra en eller flere af dine tidligere arbejdsgiver(e) eller andre i dit netværk i forbindelse med det afsluttende del af rekrutteringsprocessen, kan vi have registreret den pågældendes udtalelse.

Vi anvendte interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f) som hjemmel. Formålet var at indhente vidnesbyrd om dine samarbejdsevner, faglige- og ledelsesmæsige kompetencer/ kvalifikationer, personlige egenskaber i en arbejdsmæssig sammenhæng, mødestablitet med videre for at vurdere, om din profil passer ind i virksomheden og til den konkrete stilling.  

Vi anvendte samtykke hertil efter databeskyttelseslovens § 12, stk. 3 som hjemmel til at indhente referencer fra de personer, som du selv har angivet i vores rekrutteringssystem. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte os på kontaktoplysningerne nedenfor. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker derfor ikke lovligheden af vores behandling af oplysningerne frem til tidspunktet, hvor du trækker dit samtykke tilbage.

7.    Personoplysninger, som vi modtager under din ansættelse

Under ansættelsen modtager og behandler vi en række personoplysninger om dig. Vi behandler overordnet oplysningerne for at sikre, at vi lever op til vores forpligtelser over for dig i henhold til ansættelseskontrakten og den lovgivning, vi skal overholde. Du kan læse mere om formålet med at behandle de enkelte typer af oplysninger i teksten nedenunder. Oplysningerne er registreret i vores personaleadministrationssystem, PeoplePlace.

Stamdata, CPR-nr. mv
I forbindelse med din ansættelseskontrakt og det løbende ansættelsesforhold behandler vi en række oplysninger om dig for at opfylde vores forpligtelser. Det gælder følgende oplysninger:

 • Registrering af arbejdstid
 • Registrering af sygefravær, orlovsperioder og ferieafholdelse
 • Øvrige stamdata, herunder navn, fødselsdato, stillingsbetegnelse, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og kontonummer med videre.

 

Vi anvender databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (b) om opfyldelse af kontrakt som hjemmel til at behandle disse oplysninger.

 

Som led i medarbejder- og lederudvikling behandler vi dine oplysninger via f.eks. medarbejdersamtaler, performancesamtaler, medarbejdertilfredshedsundersøgelser og arbejdspladsvurderinger.

Som hjemmel hertil anvender vi interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f), da vi vurderer det nødvendigt løbende at udvikle dine kompetencer og det faglige niveau i virksomheden.

I forbindelse med udbetaling af løn i det løbende ansættelsesforhold behandler vi oplysninger om dig, herunder dit CPR-nr., når vi videregiver oplysninger til SKAT til brug for skatteindeholdelse. Vi behandler disse oplysninger med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11 og databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (c), da denne behandling er nødvendig for at overholde vores forpligtelser efter skattelovgivningen.

8.    Helbredsoplysninger

I forbindelse med sygefravær under din ansættelse kan det være relevant at indhente lægeerklæringer, herunder mulighedserklæringer i henhold til sygedagpengelovens § 36a, gennemføre sygesamtaler efter sygedagpengelovens § 7a eller modtage materiale fra din bopælskommune i forbindelse med en sygedagpengesag. I disse situationer kan det ske, at vi modtager og registrerer helbredsoplysninger om dig.

Vi behandler sådanne helbredsoplysninger med hjemmel i databeskyttelseslovens § 7, stk. 1 og § 12, stk. 1. Oplysningerne er nødvendige for at klarlægge virksomhedens retsstilling i forhold til sygedagpengeloven og de ansættelsesretlige regler, herunder eksempelvis i funktionærloven, lige- og forskelsbehandlingsloven og overenskomster.

9.    Påtaler, advarsler og klager

Hvis vi under din ansættelse modtager klager over dig, eller hvis du modtager mundtlige eller skriftlige påtaler eller advarsler fra virksomheden, opbevarer vi oplysningerne om dette.

Vi anvender interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f) som hjemmel for denne registrering, da disse personoplysninger dokumenterer historikken i dit ansættelsesforhold og kan have betydning for virksomhedens retlige stilling ved ansættelsesretlige reaktioner på et senere tidspunkt.

10.  Brug af fotos og video

Dit portrætfoto vil kunne blive brugt på vores f.eks. Intranet, Workplace, IT-systemer, PeoplePlace for at kunne identificere dig.

Vi anvender interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f) som hjemmel. Brugen af dit portrætfoto i interne systemer har til formål at sikre, at dine kolleger kan identificere dig.

For medarbejdere, der varetager en position, hvor de fungerer som Egmonts ansigt udadtil, anvender vi også portrætfoto (og kontaktoplysninger) på vores hjemmeside, for at vores kunder og samarbejdspartnere kan identificere disse personer/Egmont.

Vi anvender interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f) som hjemmel. Brugen af dit portrætfoto (og kontaktoplysninger) på hjemmesiden har til formål at sikre, at vores kunder og samarbejdspartnere kan identificere dig som Egmonts ansigt udadtil.

Herudover bruger vi situationsbilleder- og film fra arrangementer i virksomheden, hvor du kan optræde, f.eks. på Workplace efter et arrangement.

Vi anvender interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f) som hjemmel for denne brug, da situationsbillederne har til formål at dokumentere virksomhedens historik.

Enkelte medarbejdere optræder på billeder og film i vores markedsføringsmateriale eksempelvis på vores LinkedIn-, Instagram-, Facebookprofil.

Hvis dette er tilfældet for dig, indhenter vi enten dit samtykke med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (a) eller indgår en kontrakt med dig med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (b) om opfyldelse af kontrakt . Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte os på kontaktoplysningerne nedenfor. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det først virkning fra tidspunktet, hvor du trækker dit samtykke tilbage. Det påvirker derfor ikke lovligheden af vores behandling af oplysningerne frem til dette tidspunkt.

11.  Brug af adgangschip

Din adgangschip bliver brugt til at kunne beskytte os mod uvedkommende adgang til vores bygning og lokaler.

Vi anvender interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f) som hjemmel for denne registrering, da disse personoplysninger er nødvendige for at sikre kontrol med adgangen til vores bygninger og lokaler. De registrerede persondata via adgangschip bliver automatisk slettet på fratrædelsestidspunktet.

12.  Fagforening tilhørsforhold

For at opfylde vores forpligtelser efter de overenskomster, som virksomheden er omfattet af, kan det være nødvendigt at registrere oplysninger om dit fagforeningsmæssige tilhørsforhold.

Vi behandler oplysningerne om dit fagforeningsmæssige tilhørsforhold med hjemmel i databeskyttelseslovens § 7, stk. 2.

13.  Oplysninger om bestyrelsesmedlemskaber

Vi registrerer oplysninger om de ansatte, der som led i deres ansættelse er medlem af en bestyrelse i et datterselskab eller i et delejet selskab i Egmont-koncernen. Vi registrer oplysninger til brug for at administrere funktionen som bestyrelsesmedlem, information til brug for årsrapporter, registrering hos myndigheder i ind- og udland, KYC (Know Your Customer) dokumentation til banker, advokatfirmaer og revisorer, dokumentation om koncernstruktur og ejerskab, som krævet af fx forretningspartnere, f.eks. i forbindelse med transaktioner, dokumentation af forhandlinger og beslutninger taget i bestyrelsen (bestyrelsesmødereferater).

Vi anvender interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f) som hjemmel for registreringen af oplysningerne, da vores registrering sker for at kunne udfylde bestyrelsesposten.

Vi anvender databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (b) om opfyldelse af kontrakt som hjemmel, når vi registrerer og videregiver disse oplysninger til andre virksomheder.

Vi anvender databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (c) om retlig forpligtigelse som hjemmel, når vi registrerer og videregiver disse oplysninger til myndigheder.

14.  Ved fratrædelse

Hvis du fratræder din stilling i virksomheden, registrerer vi baggrunden for din fratrædelse.

Vi anvender interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f) som hjemmel for registreringen, da disse personoplysninger dels dokumenterer historikken i dit ansættelsesforhold, og dels kan have betydning for virksomhedens retlige stilling ved efterfølgende ansættelsesretlige tvister.

15.  Opbevaring og sletning

De oplysninger, som vi har registreret om dig i forbindelse med din ansættelse og under det løbende ansættelsesforhold, opbevarer vi i vores personaleadministrationssystem, PeoplePlace, i op til 5 år efter din fratrædelse, med mindre andet fremgår af denne privatlivspolitik. I visse tilfælde eksempelvis ved arbejdsskader kan det være nødvendigt, at oplysningerne opbevares længere end 5 år. Formålet er for at kunne dokumentere historikken med henblik på at håndtere eventuelle indsigelser og fastlægge retskrav/erstatning såvel under som efter ansættelsesforholdets ophør.

Vi anvender databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (c) om retlig forpligtigelse som hjemmel, når vi registererer og opbevarer personoplysningerne i den angivne periode.

16. IT-anvendelse

Vi anvender software, som registrerer alle ansattes handlinger foretaget på IT-udstyr tilsluttet virksomhedens netværk, herunder mobile enheder tilsluttet virksomhedens trådløse netværk. Vi registrerer også handlinger foretaget på virksomhedens cloud-løsninger, herunder Office 365. Det betyder, at vi også registrerer privat brug af virksomhedens IT-systemer.

Registreringen sker for at beskytte virksomhedens sikkerhedsmæssige, økonomiske og legale interesser, herunder kontrol af, at vores retningslinjer overholdes. Dine persondata vil derfor af virksomheden efter en bedømmelse af saglighed og proportionalitet kunne anvendes til kortlægning og opklaring af handlingsforløb, herunder uregelmæssigheder og misbrug.

Anvendelsen af registreringerne sker på løbende basis til automatiseret kontrol, fejlfinding på systemer og netværk samt til beskyttelse af virksomhedens IT-systemer mod f.eks. hacking og malware.

Konkret anvendelse af registreringerne kan ske inden for følgende områder:

 • tilgang og gennemgang af din e-mail-konto
 • tilgang og gennemgang af din ‘browsing history’
 • tilgang og gennemgang af log-in filer, som viser din brug af virksomhedens systemer, herunder cloud-løsninger
 • tilgang og gennemgang af filer og foldere, som er lagret på virksomhedens enheder eller interne/eksterne fil-drevsløsninger.

Du vil som udgangspunkt blive informeret på forhånd, hvis vi tilgår din e-mail-konto. Du vil dog ikke blive informeret, hvis tilgangen og gennemgangen sker i forbindelse med et behov for indsigt eller videreførelse af dit arbejde efter fritstilling-/fratrædelsestidspunktet. E-mails i din e-mail-konto, som er mærket med ”PRIVAT”, vil kun blive tilgået, hvis vi har mistanke om misbrug.

Når du fratræder din stilling og ikke længere kan få adgang til din personlige e-mailkonto på arbejdspladsen, holdes e-mailkontoen aktiv så kort som muligt, maksimalt efterfølgende i 12 måneder, mindre vi har mistanke om misbrug.

Vi anvender databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (c) om overholdelse af en retlig forpligtelse som hjemmel for registreringerne, i det omfang vi som følge af lovgivningen er forpligtet til at sikre sikkerheden af IT-systemerne, og vi anvender interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f) som hjemmel for registrering og overvågning for på tilstrækkelig vis at kunne beskytte virksomhedens økonomiske, sikkerhedsmæssige og legale interesser.

17. Andre modtagere, der kan behandle dine personoplysninger

I forbindelse med dit ansættelsesforhold videregiver eller overlader vi dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Offentlige myndigheder, herunder kommuner og SKAT i forbindelse med udbetaling af løn, refusion af sygedagpenge, Arbejdsskadestyrelsen i forbindelse med arbejdsrelaterede skader med videre
 • Pensions- og sundhedsforsikringsselskab, forsikringsmægler- og selskab
 • Egmontselskaber
 • Hostingselskaber*
 • Løn- og afregningsselskab
 • Rejse- og kreditkortselskab
 • Andre databehandlere

*Der vil være IT-systemer, der kan tilgås af personale (fra tredjelande) hos diverse leverandører, til brug for at behandle data vedrørende de aftaler, der er indgået med Egmont selskaber.

18. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.  

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv berettiget.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige slettefrist indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende, forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

19. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

20. Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik under ansættelsen vil være tilgængelig i medarbejderhåndbogen.

21. Kontaktoplysninger

Du finder vores kontaktoplysninger her:

Egmont Publishing | Strødamvej 46 | 2100 København| Tel +45 39 45 75 00| e-mail: hr.publishing.dk@egmont.com