Egmont sygdom og fravær

Sygdom og andet fravær

Her kan du læse nærmere om hvad du skal gøre i tilfælde af sygdom eller andet fravær grundet familiemæssige årsager, graviditetsundersøgelser eller læge- og tandlægebesøg.

Som fastlønnet funktionæransat får du fuld løn under sygdom. Ved sygdom er du forpligtet til at meddele fravær til din nærmeste leder hurtigst muligt og senest kl. 9 på første fraværsdag.

Er du syg i mere end 3 dage, skal nærmeste chef informeres om, hvornår du forventer at kunne genoptage dit arbejde. Raskmelding skal, hvis det er muligt, meddeles telefonisk til nærmeste chef, dagen før du forventer at genoptage arbejdet. Sygefravær og raskmelding skal registreres i HR Insight fra første sygedag – det gælder også raskmelding. 

På Egmonts anmodning er du også forpligtet til at deltage i en sygefraværssamtale og til at fremskaffe dokumentation for din sygdom, f.eks. mulighedserklæring, tro og love erklæring eller lægeerklæring. Egmont betaler udgifterne forbundet med disse erklæringer. 

I forbindelse med at sygdom er anmeldt til kommunen, modtager du dagpengeblanketter til udfyldelse. Blanketter fra kommunen skal udfyldes og returneres senest 8 dage efter modtagelsen. Hvis kommunen ikke modtager blanketterne rettidigt, stopper kommunen refusionsudbetaling til selskabet. Refusionsudbetalingen stopper også, hvis mulighedserklæringen ikke indsendes inden for fristen, eller hvis du ikke overholder mødeaftaler med kommunen. Hvis kommunen stopper refusionsudbetalingen på baggrund af ovenstående forseelser fra din side, forbeholder Egmont sig ret til at stoppe din lønudbetaling.

Barnets 1. sygedag
Hvis dit barn er under 14 år, har du lov til at blive hjemme og passe barnet på dets første sygedag, såfremt der ikke umiddelbart kan findes anden pasning. Hvis begge forældre er ansat i Egmont, gives der dog kun én fridag til den ene af forældrene. 

Hvis forælderen går hjem fra arbejde FØR kl. 12 for at passe sit syge barn, er denne dag at betragte som barnets første sygedag. Hvis forælderen går hjem fra arbejde EFTER kl. 12 for at passe sit syge barn, er næste dag at betragte som barnets første sygedag.

For alle medarbejdere gælder, at fraværet meddeles nærmeste chef eller dennes stedfortrælder, ligesom det skal registreres i HR Insight.

Ved barnets sygdom ud over 1 dag ydes der på begæring orlov uden gage i en periode således, at det er praktisk muligt at få det syge barn passet forsvarligt. 

Andet fravær

Fravær af særlige familiemæssige årsager
Efter nærmere bestemte regler har Egmonts medarbejdere ret til fravær fra arbejdet når:

  • Sygdom eller ulykke i nærmeste familie gør medarbejderens umiddelbare tilstedeværelse påtrængende nødvendig

  • Medarbejderen bliver ansat af kommunen til at passe en nærtstående med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, eller

  • Medarbejderen modtager plejevederlag efter bestemmelserne herom i lov om social service for at passe en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem. De nærmere bestemmelser kan læses i ”Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager".  HR kan kan hjælpe, hvis du har spørgsmål.

Graviditetsundersøgelser
Hvis undersøgelser i forbindelse med graviditet finder sted i arbejdstiden, skal din leder rettidigt underrettes herom. Når graviditetsundersøgelserne foretages i arbejdstiden, skal de så vidt muligt lægges i ydertimerne. 

Læge-/tandlægebesøg
Der kan gives fri til læge- og tandlægebesøg efter forudgående aftale med nærmeste leder, hvis fraværet holder sig inden for et par timer, og lægebesøget ikke kan lægges uden for arbejdstiden. Når læge-/tandlægebesøg finder sted i arbejdstiden, skal de så vidt muligt lægges i ydertimerne.